Hele faste stillinger, 6-timers normalarbeidsdag, omstilling til grønn industri, EU og EØS.

Reis kampen for hele og faste stillinger – og for 6-timers normalarbeidsdag

Fagforbundsledere i LO, Unio og YS som representerer mer enn 560.000 medlemmer i helse- og omsorgssektoren har samlet seg til opprør mot deltid.

Alle ledige stillinger skal lyses ut som heltidsstillinger. Dette er et prisverdig initiativ som fortjener kraftfull støtte fra hele fagbevegelsen. Deltid er også utbredt i andre kvinnedominerte yrker som innen handel, hoteller og restauranter. Rogalandskonferansen mener at retten til heltid må gjelde alle. Det må bli slutt på umulige deltidsbrøker som særlig er et problem i de kvinnedominerte yrkene.

Samtidig må vi kjempe for forutsigbare arbeidstidsordninger og at de ansatte ikke må «shoppe vakter» for å få endene til å møtes.

Effektivitetskrav og stramme bemanningsnormer har fått lov til å utvikle seg slik at mange ansatte i de tyngste pleie- og omsorgsyrkene blir utslitte før pensjonsalder. Løsningen blir «frivillig» deltid. Utprøving av 6-timersdag både i eldreomsorgen i Oslo, hjemmetjenesten i Bergen og kommunalt renhold i Trondheim, viste at med redusert normalarbeidsdag hadde de ansatte mer overskudd både i jobben og på fritida. Flere kan tenke seg å stå i jobb til ordinær pensjonsalder – dersom de hadde 6-timarsdagen. 6-timersdag vil også kunne bidra til å redusere jobbrelatert sykefravær. Tinefabrikken i Trondheim har innført 6-timers dag som har medført mer effektiv produksjon, mindre sykefravær og fornøyde ansatte.

Vi produserer i dag dobbelt så mye pr time som vi gjorde for 40 år siden, denne utviklingen vil skyte ytterligere fart med ny teknologi. Det er derfor ingen grunn til å vente med arbeidstidsreduksjoner, dette skal skje med full lønnskompensasjon.

Redusert arbeidstid i stedet for økt lønn kan være med å bidra til redusert forbruk som er viktig i et klimaperspektiv.

Rogalandskonferansen krever at veien mot 6-timers dag eller 30 timers uke blir krav i kommende tariffoppgjør. Samtidig må loven endres tilsvarende.

Start omstilling fra olje til grønn industri

Det er bred politisk enighet om at verden står foran store utfordringer som følge av menneskeskapte klimaendringer. Gjennom internasjonale forhandlinger har FN blitt enige om det såkalte 2-gradersmålet. Det innebærer at man har forpliktet seg til å jobbe mot en temperaturøkning på maksimum 2 grader fra førindustriell tid, år 1861 fram til 2100. Mange ungdommer er bekymret for fremtiden og har engasjert seg i kampen for et bedre klima. Hele fagbevegelsen må støtte klimaoppgjøret.

Norge har mange jobber knyttet til oljeindustrien. Vi har også smelteverks- og aluminiumsindustri som tradisjonelt har bidratt til mye forurensing og CO2-utslipp. Denne industrien har i stor grad bidratt til det velferdssamfunnet vi har. Våre olje- og industriarbeidere kan være stolte av sitt arbeid og av den teknologiutvikling som de har vært med på og har bidratt til. Både i kraftkrevende industri og i olje- og gassnæringen har vi utviklet produksjonsmåter og teknologi som har redusert forurensing og utslipp i luft og vann betydelig over mange år. Norge er en industriell foregangsnasjon i helse, miljø, sikkerhet og vi har en sikker, effektiv og miljø­vennlig produksjon i mange bransjer, blant annet smelteverksindustrien. Også innen avfallshåndtering og kloakkrensing er vi teknologisk langt framme.

Til tross for dette må vi gjøre mye mer for at vi skal kunne gi vårt nasjonale bidrag til å nå de internasjonale klimamålene. Dette vil kreve endringer både innen eksisterende industri, utvikling av ny industri og kraftig endring av våre transportløsninger og vri investeringer fra vei og over til sjø og jernbane. Transportbehovet må reduseres ved å produsere og bearbeide maten lokalt og i Norge. I tillegg må det gjennomføres en massiv utbygging av klimavennlig kollektivtrafikk. Et rødgrønt flertall etter valget 2021 må ta tilbake jernbanen til ett statlig eiet selskap og for å sikre god drift, vedlikehold og offensiv utbygging ar jernbanen.

For å utvikle ny industri er det også viktig at vi har nasjonal kontroll over kraft som produseres her. Storstilt eksport av kraft gjør det enda vanskeligere for oss å utvikle ny industri da billig kraft i mange år har vært vårt største konkurransefortrinn.

Det må kreves langvarige, stortings­bestemte kraftavtaler som sikrer billig kraft til industrien for minst 30 år av gangen, som samtidig innebærer forpliktende avtaler med industrien som forutsetter drift, material­gjenvinning og energieffektivitet.

Rogalandskonferansen sier nei til NorthConnect fra Eidsfjord til Skottland, nye konsesjoner til utenlandskabler og krever at Norge må ut av ACER.

Nedlegging av oljejobber eller andre industrijobber er ingen vei å gå for å nå klimamålene, dersom vi også skal ta vare på vårt velferdssamfunn. Det vil likevel være nødvendig å redusere utvinningstempoet og gradvis sørge for utvikling av nye og klimavennlige jobber som bygger på den teknologien som er utviklet innen oljeindustrien. Ikke minst vil dette være mulig i havvindsprosjekter. Parallelt må det jobbes med å utvikle karbonfangst og karbonlagringsteknologi (CCS) som også må kunne bli en framtidig eksportvare for norsk industri.

Rogalandskonferansen går inn for at vi skal fortsette oljeproduksjon i de felt som i dag er åpnet, men vi går ikke inn for åpning av nye oljefelt. Den kunnskapen som er utviklet i Norge er verdensledende og våre fagfolk er i toppsjiktet internasjonalt. Denne kunnskapen må brukes til å utvikle ny industri.

Rogalandskonferansen krever at forskning og utviklingsmidler som i dag overveiende går til petroleumsrelatert virksomhet, blir omfordelt til å skape ny industri og nye arbeidsplasser gjennom en aktiv stat og bruk av oljepenger. Vi støtter industriaksjonens arbeid.

Rogalandskonferansen krever en enda større satsning for en næringsmiddelindustri basert på råstoff fra havet og havbruket. Eksportverdien av norsk sjømat er på mange titalls milliarder kroner, men andelen fisk som leveres til foredling i landanlegg i Norge har imidlertid sunket. Leveringsplikt og kvotetildeling til kystbefolkningen må være et aktivt virkemiddel for å sikre råstofftilgang til fored­lingsindustrien. SINTEF har i en rapport fra 2012 konkludert med at det er et stort poten­siale i Norge for lønnsom bearbeiding av fryst hvitfisk i en kompetanse- og teknologi­basert fiskeindustri.

Utviklinga av elektriske ferjer har kommet langt. I tillegg til å kunne gi viktig sysselsetting i vår verftsindustri så kan hurtiggående elektriske ferjer og fraktefartøy redusere behovet for transport på vei. Utsiktene for slik teknologi gjør at vi mener det er på tide å skrinlegge ferjefri E39 fra Kristiansand til Trondheim. Undersjøiske veituneller har vist seg å bli svært kostnadskrevende både å bygge og vedlikeholde. I stedet må vi satse på storstilt utbygging av jernbane, høyhastighetstog/lyntog både for persontransport og godstransport, i tillegg til å satse mer på sjøtransport med mer miljøvennlige skip enn i dag.

Europa, EU og EØS

I desember i fjor lanserte Labour-leder Jeremy Corbyn en visjon om et sosialt og sosialistisk Europa. Men dessverre ser vi en motsatt utvikling. Mangeårig høyrepolitikk og nyliberalistisk form for kapitalisme endrer samfunnet dramatisk.

Kjennetegnene for denne politikken er skattelette for de rike, velferdskutt, privatisering, konkurranseutsetting av infrastruktur, energi og offentlig sektor samt angrep på fagbevegelsen og faglige rettigheter.

EU/EØS utvikler seg i en retning som befester nyliberalismen i form av traktater, direktiv, forordninger og pålegg. Dette er udemokratisk fordi det fratar folkevalgte styring og kontroll over utviklingen fordi EU/EØS sine lover og regler står over nasjonal lov og rett.

Både Holship-saken og endringer i reise, kost og losji bestemmelsen viser at dette i tillegg gir usolidariske løsninger og der NHO og Norsk Industri ikke viker tilbake for å angripe tariffavtale og allmenngjøring. EU/EØS har som mål å fremme konkurransen i land og mellom land der spesielt et felles arbeidsmarked står i forgrunnen. EU-kommisjonen har vedtatt at tariffavtalene og fagbevegelsen må svekkes for å oppnå dette. Disse tiltakene har støtte av så vel europeiske som norske arbeidsgiverorganisasjoner, spesielt NHO, Virke og Spekter. Resultatet er at sosial dumping og lavlønnskonkurranse foregår i hele EU/EØS området.

I Norge har frislippet av bemanningsbransjen og utviklingen av et løsarbeidersamfunn økt dramatisk i flere bransjer med EU sin østutvidelse. Dermed svekkes fagbevegelsen uten at tariffavtalene endres. Den norske modellen angripes fra toppen samt undergraves og forvitrer i bunn.

I EU har nyliberalismen skapt arbeidsledighet, økt fattigdom og økte forskjeller, usikkerhet, fremmedgjøring og avmakt samt rasisme og fremmedfrykt.

Politisk skjer det store rystelser, spesielt sosialdemokratiene svekkes. Dette fordi de har godkjent nyliberalismen som ramme for å drive politikk og dermed går inn for noe av det som høyresida prinsipielt er for. I Norge kommer dette til syne ved pensjonsreform, frislipp av bemanningsbransjen og støtte til reformer fra høyresiden. Innen EU er også venstresiden svekket, og fagbevegelsen er i mange land halvert. Til og med konservative styringspartier reduseres som i Frankrike og Tyskland.

Nyliberalismen gir åpninger for nasjonalistiske, høyrepopulistiske og høyreekstreme partier.

Norge fremstår som et gledelig unntak, der høyresiden ved siste valg ble svekket. For å sikre at dette omsettes til en ny politisk kurs må EØS-avtalen erstattes med en handelsavtale, dagens bemanningsbransje forbys og offentlig arbeidsformidling gjeninnføres og Norge må si nei til jernbanepakke 4.

Spesielt grunnplanet i fagbevegelsen må stille konkrete krav og arbeide aktivt for et rødgrønt flertall ved kommende Stortingsvalg i 2021.