Fagbevegelsen må mobilisere mot nye angrep fra arbeidsgivere og høyresida.

Stopp jernbaneprivatiseringen

Rett utenfor vinduene for konferansen går Solberg-regjeringas siste offer for en rå privatiseringspolitikk: Sørlandsbanen, som inkluderer Jærbanen og Arendalsbanen. Konkurranseutsetting vil gi det britiske selskapet med verst kundetilfredshet retten til å drive store deler av norsk jernbane framover. Ved tildeling har en ikke tatt hensyn til anbyderen Go Aheads elendige prestasjoner i England. En ser kun på hva de lokker med i anbudspapirene. Vi er på vei mot et nytt Veireno for at regjeringens ideologiske drøm om privat jernbanedrift i Norge skal oppfylles. Oppsplitting av jernbanen og drift av profittjegerne som tar fortjenesten ut av landet, er høyresidas mål.

For å vise alvoret bør LO ta initiativ til en politisk streik mot systemet med jernbaneanbud.

Stopp anbud og velferdsprofitører

Under Solberg har Norge mer og mer blitt et anbudsregime. I stedet for å utvikle tjenester i samarbeid med ansatte og de som har kunnskap om tjenestene, blir anbud innført og det åpner for profitt i alle offentlige tjenester. Rogalandskonferansen sier: sats på egne ansatte og deres kompetanse! En stopp i anbudsutsettingene er den sikreste veien for å stoppe velferdsprofitørene. I tillegg må kommunene satse på å overta allerede privatisert offentlige tilbud når kontraktene utløper samtidig som offentlig tjenester må drives i egenregi Det kan ikke aksepteres at våre skattepenger sendes til skatteparadis i utlandet.

Automatisering gir muligheter og problemer

Automatisering gjør at en kraftig reduksjon i arbeidstida vil være mulig. Den teknologiske utviklinga gir muligheter for å ta tilbake mye produksjon til Norge. Skattesystemet vårt brister som følge av teknologisk utvikling og kreative selskapsstrukturer. Derfor betaler Apple 0,005 prosent skatt i EU. Teknologigigantene har tilnærmet monopolstilling og truer både personvernet og mangfoldet i produksjonen.

Stans den nyliberale utviklingen

I EU-land ser vi at krise, innstrammingspolitikk, velferdskutt og angrep på faglige rettigheter både har endret maktforholdet mellom arbeid og kapital, og ført til en kraftig politisk høyredreining. Denne utviklingen rammer også Norge. Vi står ovenfor en omlegging av det norske samfunnet med svekkede fellesskapsløsninger, økte forskjeller og økt usikkerhet. Dette skyldes systemkrise og en aktiv høyrepolitikk for en nyliberal utvikling. Direktiver om vikarbyrå, utstasjonering, post, jernbane og EUs energiunion/ACER er eksempler på at EØS-avtalen truer arbeidsplasser og svekker fagbevegelsen. Et nylig eksempel er at ESA, som overvåker at vi følger EØS-avtalen, går imot at reise, kost og losji allmenngjøres.

Sosial dumping med statlige bakmenn

Rogalandskonferansen er bekymret for at norsk transportbransje er i ferd med å bli fullstendig utkonkurrert av useriøse aktører. Bakteppet er EUs politikk om fri flyt. De verste utslagene ser vi nå i Bring Cargo med lønninger ned mot 30 kr timen. Bring Trucking er heleid av Bring Cargo som igjen eies av det statlige Posten Norge.

Rogalandskonferansen krever at staten ordner opp blant sine direkte underleverandører, vi vil ikke ha sosial dumping i statlig regi!

Mer aggressive arbeidsgivere – støtt Traftec-klubben!

Dagens arbeidsliv går mer og mer i retning av et løsarbeidersamfunn, der alt og alle skal være en vare – arbeidsfolk inkludert. Konkurransen på lønns- og arbeidsvilkår øker. Tilknyttingen til arbeidslivet blir løsere, sosial dumping brer seg til stadig flere bransjer, vi har færre faglærte hender er i arbeid, manglende integrering, og lavere produktivitet. Den norske modellen angripes fra toppen gjennom svekkelsen av faglige rettigheter. Lokalt motsetter stadig flere arbeidsgivere seg krav om tariffavtale. Streikebryteri forekommer oftere. Ved inngåelse av tariffavtale trues det med nedleggelse i etterkant. Dette er linja arbeidsgivere står for i dag. Dette er linja som har vunnet på bakken, der flere arbeidsgivere ser på lov- og avtaleverk som forslag og går aktivt inn for å undergrave fagforeningene.

Rogalandskonferansen vil særlig uttrykke sin kraftige støtte til Traftec-klubben sin langvarige streik for tariffavtale. Traftec-klubben kjemper for det som er normalt i norsk arbeidsliv, nemlig å få en tariffavtale. Særlig viktig er kampen Traftec-klubben fører mot omfattende streikebryteri, Rogalandskonferansen fordømmer på det sterkeste slik ussel virksomhet.

Kommunevalget 2019

Stortingsvalget i 2017 viste at politiske partier ikke vinner valg og et mandat for et venstreside-alternativ hvis man ikke appellerer til arbeidsfolk og fagbevegelsen. Fagbevegelsen skal være en pådriver mot politiske partier og reise selvstendige krav i et faglig-politisk samarbeid med flere rød-grønne partier. Da vil tillitsvalgte og medlemmer aktiviseres, allianser utvikles og det nyliberale prosjektet bekjempes.

Rogalandskonferansen mener det er viktig at fagbevegelsen har selvstendige standpunkt, at allianser bygges for å sikre et sterkt venstresidealternativ i norsk politikk. Fagbevegelsen skal være en selvstendig kamporganisasjon som skal bidra til ny kurs og politikk. Fagbevegelsen må støtte partiene på venstresiden som støtter vår politikk og verdigrunnlag, herunder bl.a. AP, SV, SP og Rødt.

Norge er en industriell foregangsnasjon i helse, miljø, sikkerhet og klima og sikker, effektiv og miljøvennlig produksjon i mange bransjer, blant annet smelteverksindustrien. Dette har vært mulig med en aktiv næringspolitikk og nasjonal politisk kontroll over en evigvarende vannkraft som har gitt industrien tilgang på fornybar, billig og forutsigbar kraft.

Rogalandskonferansen krever at energiloven av 1990 reverseres, kraftbørsen fjernes helt, for å sikre en politisk styrt strømpris slik at norsk industri styrkes og at vareproduksjonen kan flyttes tilbake til Norge.

Slutt opp om likelønnsaksjonen!

Rogalandskonferansen støtter likelønnsaksjonen som avholdes 24. oktober flere steder i Norge. Vi har ikke reell likestilling før vi har økonomisk likhet, vi trenger et stort løft for kvinnelønn og likestilling. Rogalandskonferansen oppfordrer alle Los organisasjonsledd til å støtte en av fagbevegelsens viktigste kamper.

Rett til utdanning for alle!

En viktig kamp for arbeiderbevegelsen har vært rett til utdanning uavhengig av bakgrunn. I det nye statsbudsjettet ser vi at regjeringen går baklengs inn i fremtiden når de foreslår å forverre stipendordningen.

Rogalandskonferansen mener at vi må beholde utgangspunktet med fullførte studiepoeng, ikke antall fullførte grader. Vi mener også at heltidsstudenten bør være idealet, og krever utbygging av enda flere studentboliger. Vi mangler 14 000 studentboliger, og de studentene som ikke kommer under denne ordningen må ut på et dyrt leiemarked.

Tre av ti elever står uten læreplass, dette er ungdommer som ikke får fullført utdanningen sin samtidig som vi opplever mangel på fagarbeidere. Rogalandskonferansen krever lovfestet rett til læreplass, og at vi sikrer fagarbeidere for fremtiden.

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen

Den såkalte «Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen» i staten medfører ostehøvelkutt. Dette er flate kutt på 0,7% hvert år som forventes gjennomført uten å vurdere situasjonen i den enkelte virksomhet. Nå ser vi at reformen gir svært negative virkninger i en rekke offentlige etater, fengselsvesen, domstolene blir forsinket og rehabiliteringstiltak blir utsatt eller avlyst.

Rogalandskonferansen avviser slike kutt gjort på rent ideologisk grunnlag som kun har til hensikt å bygge ned offentlig sektor.