Ny politisk kurs! 

Det norske samfunn står overfor store utfordringer. Både økonomisk krise og en voksende klimakrise truer mange av pilarene i vår velferdsstat. Arbeidsløsheten er økende, markedskreftene får økt innflytelse og faglige rettigheter undergraves.

Dette krever et entydig svar fra fag- og arbeiderbevegelsen. Følgende vil måtte utgjøre en viktig del av et slikt svar:

  • Rogalandskonferansen sier nei til udemokratiske, internasjonale avtaler som begrenser vår mulighet til å utvikle og fremme et klart alternativ til høyresidas politikk, slike som TISA- og EØS-avtalen.
  • Klimakrisen lar seg ikke løse innenfor dagens markedsliberale, økonomiske modell. Fagbevegelsen krever derfor sterkere politisk styring og regulering av så vel energisektoren som andre deler av økonomien. Det er en forutsetning for at nødvendige omstillinger blir rettferdige og gir full sosial og økonomisk trygghet for de involverte.
  • Rogalandskonferansen krever at det iverksettes nødvendige tiltak for å møte den økende arbeidsløsheten, der det samtidig sørges for en omstilling til fornybar energi og grønne arbeidsplasser. Det er også viktig å holde fast på den kvalifiserte arbeidskraften og sørge for en omfattende styrking og utvidelse av fagutdanningen. For å dempe presset på våre naturressurser, oppnå en bedre balanse mellom arbeid og fritid, samt sørge for en mer rettferdig fordeling av det nødvendige arbeid i samfunnet, må det iverksettes en arbeidstidsreform med sikte på innføring av 6-timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon.
  • Den pågående privatisering, kommersialisering og konkurranseutsetting av våre offentlige velferdstjenester (som barnehager, sykehjem, hjemmetjenester, kollektivtrafikk etc.) må stanses, og tjenester som allerede er blitt privatisert og anbudsutsatt, må tas tilbake i offentlig eierskap og drift.
  • Sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og undergravingen av lov- og avtaleverket i arbeidslivet må stanses. Regjeringas svekking av Arbeidsmiljøloven må i sin helhet reverseres. Det vi trenger i dag er en styrking av de faglige rettighetene og en reversering av det omfattende frislepp av bemanningsbransjen.

For å nå disse målene er det også nødvendig med en omfattende politisk kamp. Resultatet av kommunevalget og den lave valgoppslutningen viste at det er stor misnøye med regjeringas politikk, noe som bl.a. resulterte i maktskifte i store byer som Oslo, Bergen, Tromsø og Haugesund. Vi har imidlertid også sett at rødgrønne flertall enkelte steder ikke blir brukt til å danne flertallskonstellasjoner, men at Arbeiderpartiet heller søker samarbeid til høyre. Rogalandskonferansen er sterkt kritisk til en slik utvikling.

Ved Stortingsvalget i 2017 blir det avgjørende  å få kastet den Høyre/FRP regjeringa og lagt om til en ny politisk kurs. I denne sammenhengen ligger det et stor ansvar på de nye rødgrønne flertallskonstellasjonene som nå er etablert i mange kommuner, ved at de i praksis legger om politikken i en retning som kan skape entusiasme og støtte innen fagbevegelsen, miljøbevegelsen og andre folkelige bevegelser. Politikken må gå mot venstre, og fagbevegelsen må sørge for å holde presset oppe for å sikre en slik politisk kursendring, blant annet ved å formulere og fremme sine egne, selvstendige politiske krav.