NAV og Tillitsreformen

Rogalandskonferansen krever full reversering av usosiale kutt i satsene til unge AAP mottakere. Det er like dyrt å leve uansett alder. Syke mennesker blir ikke friskere ved å tvinges ut i økonomisk uførhet. Det samme gjelder tiltakssatsene. Opptjeningsperioden på dagpenger må fortsatt beregnes ut fra en periode på tre år og ikke endres til ett år, som nå er foreslått.

Det må bli fortgang i innføringen av tillitsreformen i NAV. De ansatte må få tillit til å bruke skjønn i håndteringen av regelverket. På den måten kan de hjelpe innbyggerne med det den enkelte har behov for i stedet for slik det er i dag, hvor det tas utgangspunkt i tankegangen om mål- og resultatstyring.

NAV må bedre tilgjengelighet for publikum, og den enkelte må få en veileder, som sikrer at bruker får de ytelser hen har krav på. Brev/vedtak fra NAV må skrives på et språk som folk forstår.

En grunnleggende del av tillitsreformen må være tidlig involvering og et utvidet partssamarbeid. Dette er også en ledelsesreform der vi må utvide arbeidslivsdemokratiet, hvor vi sikrer at alle ansatte blir involvert.

For å styrke ansatte i kollektivtransport sine rettigheter om medbestemmelses, turnusplanlegging og tilrettelegging av arbeidshverdagen må kollektivtransport må drives i egenregi og anbudsregimet må avvikles.

NAV må få på plass et system for informasjonsutveksling mellom enhetene, som ivaretar personvernhensyn (GDPR), men samtidig gjør at folk må registrere informasjonen kun en gang.

Mineralforvaltning

Norge har store mineralforekomster som kan være viktig i det grønne skiftet. Vi har nå muligheten til å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring. Næringen bør forvaltes med utgangspunkt i strenge utslipps- og miljøkrav, og på en måte som sikrer at fellesskapet får sin andel av verdiskapningen. Utvinning av mineralforekomstene må skje med nødvendige hensyn til eksisterende næringsvirksomhet og til natur- og miljøvern.

Plan og bygningsloven må ligge til grunn for lokal forankring og skal vektlegges før nye prosjekter får konsesjon, og konsesjonstiden skal gjennomgås med sikte på å korte ned behandlingstiden.

Nasjonal kontroll og styring må sikres for all virksomhet innen mineralutvinning.

Utvinning av mineralforekomster må inngå i en sirkulærøkonomi, som sikrer optimal utnyttelse av restprodukter/biprodukter.

Strøm

Strømmen i Norge er i all hovedsak hentet ut fra vannkraftverkene våre. Strøm er er en viktig del av vår infrastruktur og noe som alle er avhengig av i dette landet. Det er en vare som ikke kan velges bort. Prisen på strøm har vært et konkurransefortrinn for Norsk næringsliv i flere tiår, og det har bidratt til gode og trygge boliger i vårt landstrakte land.

Våre politikere har i senere år overlatt prisfastsetting av strøm til børsen, samtidig som vi har lagt strømkabler ned til Europa via Tyskland og England, som er de to siste forbindelsene.

Strømmen i Norge er seg ikke et produkt som skal styres av markedskrefter, hvor man skal selge til høyeste tilbyder. De som bor og lever i Norge har ingen mulighet til å handle andre energikilder, eller si nei til strømmen den dagen den blir for dyr, som vi kan med de fleste andre varene.  Strøm er en viktig infrastruktur og ikke en vanlig handelsvare. Videre frykter vi for de alvorlige konsekvensene strømprisene har for bedriftene våre og deres konkuranseevne.  Nå trenger vi kraftige tiltak for å sikre arbeidsplasser i by og bygd.

Rogalandskonferansen vil:

  • Innføre politisk kontroll og styring med kraftmarkedet
  • Krav til minstefylling i vannmagasinene. Dette forutsetter eksportbegrensning.
  • Innføre makspris både for industri, landbruk og husholdninger med toprissystem for husholdninger.
  • Innføre flere statlige tiltak og incentiver, som gir energisparing og energigjenvinning.
  • Ingen elektrifisering av sokkelen fra land, kun med havvind.
  • NVE må opprettholde og styrke kontrollen ved konsesjonene, slik at fylling og tapping ikke blir brukt til spekulasjon
  • Oppgradering av eksisterende vannkraftverk